Smluvní podmínky pro inzerci na Serveru 

 

 www.bazarcaslav.cz

 www.bazarkolin.cz

 www.bazarkutnahora.cz

 

 

  1. Úvod

 

Provozovatel : Drahorád Milan, R .Těsnohlídka 1540, 286 01 Čáslav, IČO : 64150895,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem je provozovatelem

internetového serveru http://www.bazarcaslav.cz, http://www.bazarkolin.cz, http://www.bazarkutnahora.cz (dále jen "Provozovatel"),

prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky zboží a/nebo služeb (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

 

 2. Popis služby www.bazarcaslav.cz, www.bazarkolin.cz, www.bazarkutnahora.cz

 

Server  je zaměřen na zobrazování jednotlivých Inzerátů Inzerentů za účelem nabídky

a prodeje zboží a/nebo služeb Zájemcům o takové zboží a/nebo službu (dále jen „Zájemce“ či

„Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

 

3. Vložení inzerátu

 

3.1. Inzeráty vloží na Server Provozovatel po vyplněním formuláře inzerentem – záložka Chci prodat - formulář , bez další registrace uživatelé

3.2. Inzerent, kterým je fyzická osoba, souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do

Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za

účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent dává tímto Provozovateli

výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), pokud takovéto

osobní údaje Provozovateli zadá. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím,

že svůj souhlas může Inzerent bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na

adrese sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Inzerentovi i další práva uvedená v ustanovení §

11 a § 21 ZOOU.

3.3. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití Inzerenta jeho osobních údajů

Upozornění :Osobní údaje zpracováváme pouze na základě a v rozsahu dovoleném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů /(anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR / a předpisů souvisejících. To platí i pro veškeré zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají v souladu s našimi pokyny.

Údaje: jméno, příjmení, e-mail, číslo mobilního telefonu, případné další údaje v závislosti na vašem vyplnění ve formuláři. Zpracováváme výhradně k těmto účelům: Zobrazení ve Vašem podaném inzerátu. Vložená data uvedená ve formuláři se po ukončení inzerátu neuchovávají, tedy se mažou.

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1. Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na

serveru bazarcaslav.cz , bazarkolin.cz, bazarkutnahora.cz .

Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí

výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu.

Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní

předpisy.

4.3. Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými

k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany

Inzerenta neodpovídá.

4.4. V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení

Inzerátu na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu

zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru bazarcaslav, bazarkutnahora, bazarkolin a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

4.5. Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na

prodávaném zboží.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená

těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.

4.7. Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně

údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje

zboží/poskytnutí služby.

4.8. V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ zboží nebo služeb. Inzerent je oprávněn

v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.

4.9. Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu doporučeno vyplnit všechny položky označené jako povinné,

zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo.

4.10. Inzeráty na Serveru jsou v základní verzi neplacené.

4.11. Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na

vědomí, že po uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu bude Inzerát ze Serveru zcela odstraněn.

4.12. Zájemcem bude Inzerent kontaktovat prostřednictvím kontaktního údajů, který je zobrazován

v detailu Inzerátu. Tyto údaje jsou uváděny Inzerentem při vkládání Inzerátu do formuláře záložka chci prodat.

Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce

má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud

Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla v kontaktním formuláři.

4.13. Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit. Prostřednictvím vyplnění

formuláře : je Váš inzerát již neaktivní, Inzerent uvede kód inzerátu a uvede email ze kterého

Inzerát vkládal. Provozovatel inzerát smaže do 72 hodin od odeslání formuláře.

4.14. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné

záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich

upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí

služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Inzerent a Zájemce.

4.15. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo

odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.16. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné

zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn

i bez udání důvodu.

4.17. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo

kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit

zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování

Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.

4.18. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo

překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá

Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je

oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu

přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Inzerentem vložených verzálek.

4.19. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní.

Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě

a bez náhrady.

4.20. Provozovatel si vyhrazuje právo vložit nový inzerát do 72 hodin po odeslání vyplněného formuláře inzerentem. Pozn. / formulář chci prodat /

4.25. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti,

bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za

přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může

Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru,

případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

 

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo nevložit jeho inzerát, pokud je v rozporu s dobrými mravy.

 

5.2. Pokud inzerent sám neoznámí písemně nebo emailem, že vložený inzerát není již aktuální,

Provozovatel si vyhrazuje právo tento inzerát smazat po uplynutí  doby, tedy  30 dnech po

Vložení inzerátu .

 

Je váš inzerát již neaktivní? Kontaktujte nás!

Je váš inzerát již neaktivní? Kontaktujte nás!

© 2018 BAZAR ČÁSLAV. Vytvořila společnost ML Promotion s.r.o.

Provozovatel - IČO: 64150895

Kontakt: info@bazarcaslav.cz

Smluvní podmínky

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now